Tuba_Ethiopia_2016_c.jpg

Tuba Aliye, a mother of four in northeastern Ethiopia